Có thể bạn chưa biết?
Câu hỏi: Các tài liệu sử dụng để thành lập bản đồ biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc là gì?
(10/01/2019)

- Sử dụng dữ liệu bản đồ DLG, DRG đã được hai Bên Việt Nam - Trung Quốc thỏa thuận tại vòng hợp thứ XVIII cấp Chủ tịch ủy ban Liên hợp phân giới, cắm mốc; được hai bên chỉnh sửa liên hợp và kiểm tra, xác nhận làm dữ liệu cơ sở để thành lập bản đồ biên giới.

  • Sử dụng “Bản đồ địa hình biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc” tỉ lệ 1/50 000 do hai Bên Việt Nam - Trung Quốc đo vẽ, biên tập liên hợp từ năm 1996 đến năm 2000 làm căn cứ để kiểm tra và xác định các yếu tố của bản đồ.
  • Sử dụng số liệu thành quả phân giới, cắm mốc do các Nhóm liên hợp phân giới, cắm mốc hoàn thành và được ủy ban liên hợp ký xác nhận để chuyển vẽ mốc giới và đường biên giới; các yếu tố địa lí thay đổi, tăng thêm có liên quan đến đường biên giới.

- Sử dụng “Mô tả hướng đi của đường biên giới và mô tả vị trí mốc giới” do các Nhóm liên hợp phân giới, cắm mốc hoàn thành và được ủy ban liên hợp ký xác nhận để kiểm tra tính chính xác hướng đi của đường biên giới.

- Sử dụng “Bảng đăng kí mốc giới”, “Bảng kê tọa độ và độ cao mốc giới” và “Bảng kê sự quy thuộc của các cồn, bãi” do các Nhóm liên hợp phân giới, cắm mốc hoàn và được ủy ban liên hợp ký xác nhận để kiểm tra tính chính xác của mốc giới, sự quy thuộc của các cồn, bãi tăng thêm và thay đổi.

- Sử dụng bản đồ thủy văn khu vực cửa sông Bắc Luân do Nhóm chuyên gia thủy văn Việt Nam - Trung Quốc đo vẽ liên hợp để biên tập các mảnh bản đồ số 35, số 36.

- Những tài liệu có liên quan khác mà Nhóm Chuyên gia trong UBLH xác định là cần thiết sử dụng.