Có thể bạn chưa biết?
Câu hỏi: Thế nào là các hành vi xâm hại đến đường biên, mốc giới biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc?
(15/03/2019)

Là các hoạt động do con người thực hiện gây xâm hại đến đường biên, mốc giới: phá mốc, làm thay đổi địa hình đường biên giới, thay thân mốc, chân mốc, sân mốc, thay đổi vị trí, lấy cắp các thiết bị bảo vệ mốc, đào bới chân mốc, di chuyển vị trí mốc, lấy cắp mốc.

Chăn thả gia súc, để cho gia súc đi qua gây nguy hiểm cho mốc, thiết bị bảo vệ mốc.